Skip to main content

1. Algemeen

1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Koelboxhuren.nl, hierna te noemen Koelboxhuren.
1.2   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2. Bestellen & tot stand komen overeenkomst

2.1   Alle uitingen van Koelboxhuren op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2.2   Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelformulier (verplichte velden)  via de website geplaatst worden.
2.3   Koelboxhuren behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden  worden verbonden zoals vooruitbetaling.
2.4   Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Koelboxhuren in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
2.5   De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koelboxhuren de bestelling heeft geaccepteerd.

3. Prijzen

3.1   De prijzen op de website van Koelboxhuren zijn de actuele prijzen. De prijzen in de mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailingen zijn doorgevoerd.
3.2   Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Koelboxhuren bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.3   Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, BTW en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat.
3.4   Koelboxhuren is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Levering

4.1   Koelboxhuren bepaalt de wijze van levering (afhalen).
4.2   Koelboxhuren levert de bestelling met bekwame spoed af.
4.3   Koelboxhuren behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.
4.4   Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Koelboxhuren aangevuld of opnieuw gedaan.
4.5   Verzending (ook onder rembours) is niet mogelijk.
5. Betaling
5.1   Betaling geschiedt per pin of contant bij ons aan de balie.
5.2   In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt Koelboxhuren zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden.
5.3   Verrekening met vorderingen op Koelboxhuren of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.
5.4   Vooruitbetaling kan slechts per bank of giro.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1   Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Koelboxhuren, ook als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2   Koelboxhuren is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Koelboxhuren zijn gebleven terug te (laten) nemen.
7. Retourrecht
7.1   De afnemer heeft niet het recht door Koelboxhuren geleverde artikelen binnen zeven dagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en vermelding van de reden van retourzending.

8. Garantie

8.1   Koelboxhuren garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende de huurperiode. Mocht er sprake zijn van weigerende apparatuur in de huur periode, dan zal koelboxhuren.nl altijd trachten een passende oplossing te bieden.
8.5   Indien er gebruik wordt gemaakt van een garantieregeling zonder dat er sprake is van een defect aan het product; zullen er diagnosekosten aan verbonden zijn van € 38,- exclusief btw.

9. Persoonsgegevens

9.1   Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Koelboxhuren opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Koelboxhuren de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals het bijvoorbeeld toesturen van catalogi.
9.2   Wanneer Koelboxhuren gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

10. Aansprakelijkheid

10.1  De aansprakelijkheid van Koelboxhuren met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
10.2  Koelboxhuren is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in catalogi, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
10.3  Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Koelboxhuren beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de terzake verzonden factuur.
11. Informatievoorziening
11.1  Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Koelboxhuren al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.
11.2  Indien de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Koelboxhuren niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

12. Geschillen

12.1  Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
12.2  Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Koelboxhuren is gevestigd bevoegd, tenzij Koelboxhuren voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.